Aanhoudende droogte tijdens de hittegolf van 2018.
Photo News Aanhoudende droogte tijdens de hittegolf van 2018.

Provincie Antwerpen pioniert met expertfunctie droogte – en hemelwatercoördinator

Om de uitdagingen van de klimaatverstoring en meer bepaald van de verdrogingsproblematiek aan te gaan, wordt de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie versterkt met een droogte- en hemelwatercoördinator. Antwerpen is de eerste provincie die deze specifieke functie in het leven roept. 

Het bestuursakkoord stelt dat de provincie de ambitie moet hebben om niet alleen het provinciale beleid af te stemmen op de droogteproblematiek, maar ook een coördinerende rol op te nemen. De droogteperiodes van de voorbije jaren toonden immers aan dat ook een tekort aan water een specifieke aanpak vergt. 

De nieuwe coördinator zal daarom onder andere de provincie vertegenwoordigen in de verschillende overlegstructuren met betrekking tot droogte, een provinciale beleidsvisie opmaken en acties initiëren. Hierbij is het belangrijk dat er over de verschillende grenzen heen wordt samengewerkt. De eerste uitdaging wordt de uitbouw van een droogte-meetnet.

Hinder door droogte

Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu, Natuur en Waterbeleid verduidelijkt: “Door extremer wordende weerpatronen kunnen de schade en hinder door wateroverlast en droogte de komende jaren toenemen. Meer overstromingen en langere droogteperiodes kunnen een onmiskenbare impact hebben op onze provincie, met name op de landbouw en de waterafhankelijke natuur. Er kan een sterke stijging zijn in het waterverbruik tijdens de zomer en meer vraag zijn van de burger naar water, afkoeling en groen. Gezien deze bovenlokale problematiek ondersteunen we de gemeentebesturen in hun water- en droogtebeleid.”

Het provinciale waterbeleid past in het verhaal van de klimaatadaptatie. Ruimte voor water, verminderen van de verhardingsgraad, verhogen van de bufferwerking van de open ruimte, hemelwaterplannen, structureel onderhoud en ‘vernatuurlijking’ van onze waterlopen en buffergebieden dienen als basis tegen natte winters met verhoogd overstromingsrisico en de droge, warme zomers met een sterke vraag naar meer (gezuiverd) water.

Lees meer