4 Naast de huidige Blikken komt een nieuwe tweevaksbaan voor de ontsluiting van de haven.
Kristof Pieters Naast de huidige Blikken komt een nieuwe tweevaksbaan voor de ontsluiting van de haven.


Gemeente verdedigt nieuwe ontsluitingsweg voor Waaslandhaven, actiegroep vreest voor leefbaarheid polderdorpen

Er komt een nieuwe westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. Deze week liep het openbaar onderzoek af voor de eerste fase. Naast de Blikken komt een nieuwe tweevaksbaan voor doorgaand havenverkeer. Ook de spoorbundel breidt uit. De actiegroep Polderdorpen Leefbaar vreest dat de lawaaihinder zal toenemen. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) wordt dit echter gecompenseerd door het verhogen van de buffer.

De gemeente Beveren pleit al lang voor de aanleg van een westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. Deze ontsluiting moet er komen voor de aanleg van een nieuw containerdok, zodat de bestaande druk op het lokale wegennet niet nog verder toeneemt. Er is nu een omgevingsvergunning aangevraagd voor de eerste fase van dit mobiliteitsproject. Concreet komt er een nieuwe tweevaksbaan naast de Blikken voor doorgaand havenverkeer richting containerdokken. De huidige weg zal dan enkel nog gebruikt worden om de plaatselijke bedrijven te bedienen zoals TabakNatie en AET. Dit moet ook de verkeersveiligheid ten goede komen.

Vrees voor extra lawaai

Het openbaar onderzoek liep deze week ten einde en er werden heel wat bezwaren ingediend, onder meer door de actiegroep Polderdorpen Leefbaar. Pascal Trouvé is één van de initiatiefnemers. Hij kaartte eerder ook al de toename van de geluidshinder aan. “Het openbaar onderzoek is in alle stilte verlopen”, reageert hij. “We hebben gemerkt dat bijna niemand op de hoogte was. Aangezien dit een serieuze impact heeft op de leefbaarheid van onze poldergemeenten Kieldrecht en Verrebroek hebben we zelf mensen geïnformeerd. De nieuwe tweevaksbaan zal in de toekomst vrachtverkeer van en naar de containerdokken opvangen. Dit zal gepaard gaan met een aanzienlijke toename van emissies fijn stof en verkeerslawaai. De bufferdijk van Doel tot Verrebroek blijft op maximum 12 meter wat eigenlijk bijna niets veranderd aan de bestaande bufferdijk. Verkeersgeluid kan hinder en slaapverstoring veroorzaken, maar zorgt ook voor stress met hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten tot gevolg.” De actiegroep hekelt ook de geplande kap van de bomenrijen aan de Drijdijk en vreest ook de komst van een nieuwe spoorbundel ter hoogte van AET. “Het gaat om een bundel van niet minder dan 16 sporen voor laden en lossen, het wisselen van een locomotief of voor treinen die wachten op vertrek. De werken, die ongeveer 10 jaar duren, zullen ook een impact hebben op de luchtkwaliteit, opwaaiend stof en geluidshinder en dus ook onze rust en gezondheid.”

4 Pascal Trouvé van de actiegroep Polderdorpen Leefbaar  vreest vooral de toename van lawaai en fijn stof.
rv Pascal Trouvé van de actiegroep Polderdorpen Leefbaar vreest vooral de toename van lawaai en fijn stof.

Andere locatie voor spoorbundel

Oppositiepartij Beveren 2020 drong in de gemeenteraad aan om een andere locatie te zoeken voor de spoorbundel. “Wij vragen ook werk te maken van een echte leefbaarheidsbuffer”, zegt Annick Van de Vyver. “De zogenaamde megabuffer wordt niet hoger dan 12 meter en dat is amper meer dan nu terwijl er wel veel meer verkeer verwacht wordt. In die context vinden wij de kap van honderden bomen op Drijdijk in Verrebroek ronduit absurd. Tot slot willen we ook dat de nieuwe aansluiting met de E34 er moet komen voor de voltooiing van de Westelijke Ontsluiting, niet erna.”

4 Boudewijn Vlegels wijst op het belang om het doorgaand vrachtverkeer te scheiden van plaatselijk verkeer.
Kristof Pieters Boudewijn Vlegels wijst op het belang om het doorgaand vrachtverkeer te scheiden van plaatselijk verkeer.

Verder onderzoek naar effecten

Schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) betreurt de ophef want het gaat volgens hem net om een belangrijk dossier dat de leefbaarheid van de polderdorpen ten goede komt. “Na het jarenlange aandringen van onze gemeente Beveren start nu dus eindelijk de eerste fase van dit belangrijke mobiliteitsproject. Ook het eerder bereikte akkoord over de buffering van de westkant van de Waaslandhaven blijft volledig overeind. Het staat iedereen uiteraard vrij om opmerkingen of bezwaren te formuleren. De komende maanden volgt nu een uitgebreid onderzoek naar alle milieu- en andere effecten. De resultaten daarvan moeten uitmonden in concrete plannen op vlak van infrastructuur en buffering. Het spreekt voor zich dat ook deze plannen in een nieuw openbaar onderzoek ter inzage worden gelegd van iedereen waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden. Men moet echter alles in zijn geheel bekijken. Men kan niet protesteren tegen een nieuwe spoorbundel én tegelijk vragen dat er meer via het spoor en minder via de weg getransporteerd wordt.”

Maximale buffering, minimaal ruimtegebruik

Het gemeentebestuur benadrukt ook dat de bijkomende ontsluitingsweg, die rechtstreeks aantakt op de E34, gerealiseerd moet zijn vóór de ingebruikname van een nieuw containerdok. “Daarnaast vragen we een maximale buffering voor geluid en licht maar tegelijk een minimale inname van ruimte. Het verhogen van de buffer of het verplaatsen van de spoorbundel heeft immers impact op inname polder- of natuurgebied”, legt Vlegels uit. “De effecten op geluid moeten trouwens ruimer bestudeerd worden dan de voorgestelde meetpunten. We vragen dat ook de effecten op de dorpskernen van Verrebroek en Kieldrecht onderzocht worden.”

4 De Blikken zal in de toekomst enkel nog dienen als ontsluiting voor plaatselijke bedrijven zoals TabakNatie en AET.
Kristof Pieters De Blikken zal in de toekomst enkel nog dienen als ontsluiting voor plaatselijke bedrijven zoals TabakNatie en AET.

Lees meer