Beeld ter illustratie.
Photo News Beeld ter illustratie.

DNA! en Groen-sp.a stellen maatregelen rond oppompen van grondwater voor

Ook in Dilbeek worden ze jaarlijks geconfronteerd met een ernstig droogteprobleem. De fracties DNA! en Groen-sp.a dienden op de gemeenteraad van juni een voorstel in over het besparen van water bij het oppompen van grondwater op bouwwerven. 

Volgens de fracties is het belangrijk dat het opgepompte water zoveel mogelijk wordt geïnfiltreerd in de nabije omgeving van de bronbemaling. Pas wanneer dat niet kan, moet het opgepompte water een andere functie krijgen, om te vermijden dat het gewoon in de riolering verdwijnt. “Een eerste voorstel van DNA! en Groen-sp.a was dat aannemers op werven waar grondwater wordt opgepompt, een buffervat moeten plaatsen van minstens 1.000 liter en dit water via een aftapkraantje gratis ter beschikking moet stellen aan buurtbewoners”, aldus DNA!-gemeenteraadslid Reindert De Schrijver. “Zo wordt het grondwater dat wordt opgepompt nuttig gebruikt.”

Punt uitgesteld

Een tweede voorstel was dat bronbemalingen steeds sondegestuurd moeten zijn. “Dit betekent dat het oppompen stopt wanneer het grondwaterpeil een op voorhand bepaald niveau bereikt en pas weer start wanneer het voldoende is gestegen”, verduidelijkt Groen-s.pa-gemeenteraadslid Jasper De Jonge. “Zo wordt er minder water opgepompt, wat bovendien ook energie spaart. Bovendien zouden aannemers steeds een debietmeter moeten voorzien. Dit vergemakkelijkt de controle of de bemaling voldoet aan de voorwaarden waarvoor ze werd aangevraagd.”

Het punt werd tijdens de afgelopen gemeenteraad echter niet meteen gestemd. “Aangezien de meerderheid, bij monde van de schepen, aangaf het punt niet te willen goedkeuren, maar er op zich wel mee aan de slag wou gaan, werd het punt uitgesteld naar het najaar”, klinkt het bij beide fracties. “Wij betreuren dit enorm aangezien de maatregelen deze zomer al een goed effect kunnen hebben gehad.”

Lees meer