2 Een aannemer is al bezig met de voorbereidende werken voor de sanering.
Peter Vanderveken Een aannemer is al bezig met de voorbereidende werken voor de sanering.

Bodem aan Colruyt is sterk verontreinigd: bijna 2.000 ton vervuilde grond moet worden afgevoerd

De bodem ter hoogte van de parking van Colruyt aan de Rozenberg in Mol is sterk vervuild. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zal er de komende weken saneringswerken uitvoeren. Over een oppervlakte van 400 vierkante moet tot een diepte van 3 meter alles weggegraven worden. “De werken kunnen geluids-, geur- en verkeershinder met zich meebrengen”, zegt schepen van Milieu Frederik Loy.

Een bodemonderzoek bracht een bodemverontreiniging met gechloreerde solventen aan het licht ter hoogte van de parking van de Colruyt-vestiging aan de Rozenberg in Mol. Tot eind maart voert OVAM bodemsaneringswerken uit om de grond opnieuw gezond te maken. 

“De verontreiniging met gechloreerde solventen is afkomstig van de voormalige spinnerij, die van 1865 tot 1990 actief was op het terrein”, verklaart milueuschepen Frederik Loy (CD&V) de vervuiling. “Het gaat dus om een historische bodemverontreiniging. OVAM kan de exacte bron van de verontreiniging niet meer achterhalen. Er zijn geen plannen beschikbaar van de voormalige indeling van de fabriek met bijhorende risicoactiviteiten.”

Toplaag

Een actueel risico is er niet door de bodemverontreiniging. Maar het is wel belangrijk dat OVAM de vervuiling aanpakt. “OVAM stelde een duidelijke bronzone – een zone waar de verontreiniging is ontstaan - vast in de toplaag. Daarom wordt deze zone ontgraven over een oppervlakte van ongeveer 400 vierkante meter tot een gemiddelde diepte van drie meter”, aldus nog Frederik Loy.

Winkelkarren

De eigenlijke saneringswerken starten over enkele dagen. Vooraf zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. “Die bestaan onder meer uit het verwijderen van de begroeiing, het opbreken en afvoeren van de asfalt- en betonverharding, het opbreken en ter plaatse stockeren van verlichtingspalen, het opbreken van de stalplaatsen van de winkelkarren, het opbreken van afvoerleidingen, enzovoort.”

2 Een installatie die gebruikt zal worden bij de saneringswerken.
Peter Vanderveken Een installatie die gebruikt zal worden bij de saneringswerken.

Na de voorbereidende werken start de sanering waarbij de verontreinigde grond wordt afgevoerd. “ De aannemer plaatst bronbemalingsfilters. Deze zorgen voor een verlaging van de grondwaterstand, waardoor hij de ontgraving boven de waterspiegel en dus droog kan uitvoeren”, verduidelijkt de schepen van Milieu. “Het onttrokken grondwater wordt na zuivering geloosd in de Nete, die grenst aan het terrein. De aannemer zal in totaal ongeveer 1.944 ton verontreinigde grond voor verwerking moeten afvoeren naar een erkend grondreinigingscentrum in vloeistofdichte afgesloten laadbakken.”

Veiligheid

Na de ontgraving vult de aannemer het perceel opnieuw aan met propere grond. De werken duren anderhalve maand en zullen de nodige hinder met zich meebrengen. “Geluidshinder door kraanwerken en de aan- en afvoer is onvermijdelijk in de onmiddellijke omgeving”, besluit Loy. “Er kan tijdens het ontgraven en laden van de verontreinigde grond ook geurhinder optreden. De werken kunnen bovendien een impact hebben op de verkeerscirculatie. Een strikte scheiding tussen het werfverkeer en het gebruikelijke verkeer op de parking van de winkel is immers niet mogelijk. De aannemer zal alles in het werk stellen om de veiligheid van de klanten en de omwonenden te garanderen tijdens de werkzaamheden.”

Lees meer