3 De site Lovensteen in Bost blijft voorlopig zonder breekwerf.
Bollen De site Lovensteen in Bost blijft voorlopig zonder breekwerf.

Buurt reageert opgelucht. Na 20 jaar uitspraak in dossier Lovensteen in Bost: er mag geen breekwerf komen

De Raad van State heeft de milieuvergunning van de nv Recom voor de uitbating van een breekwerf met betoncentrale en tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem op de site Lovensteen vernietigd. De buurt, die al twintig jaar strijdt tegen deze plannen, reageert opgelucht.

In 2000 vroeg gemeenteraadslid Roland Deboes (toen nog Agalev, later Groen) dat de stad haar gronden op Lovensteen in Bost niet zou verkopen. De vrees bestond dat dit 12,5 hectare groot terrein zou gebruikt worden voor zware industrie, terecht omdat het paars ingekleurd is. “We hebben toen nog, in 2001, een boomplantdag op Lovensteen gehouden om onze vraag om dit stukje groen langs de ring te behouden kracht bij te zetten en ons tegelijk te verzetten tegen het plan dat toen op tafel lag: de komst van een breekwerf”, aldus Roland.

In maart 2002 ruilden de stad en het OCMW hun percelen op Lovensteen met deze van Recom, zodat de stad een bufferzone kon aanleggen tussen de industriezone en het aangrenzend woongebied. Niet veel later kwam de effectieve aanvraag van Recom voor de bouw van een recyclage-en composteerbedrijf. Een buurtcomité riep een tachtigtal gezinnen van Klein Spanuit, de Dragonderstraat en de aanpalende woonwijken van Bost op bezwaar in te dienen bij het Tiense stadsbestuur. In totaal werden 102 bezwaren ingediend. Ondanks het negatief advies van de stad, verleende de provincie een vergunning van 20 jaar aan Recom.

3 Het dossier van Lovensteen gaat al geruime tijd mee.
VDT Het dossier van Lovensteen gaat al geruime tijd mee.

Wat volgde waren 332 bezwaren en toenmalig minister Jef Tavernier (Groen) weigerde de vergunning. In 2005 volgde een nieuwe vergunningsaanvraag, met weer 601 bezwaren van de buurt, een negatief advies van de stad en een positieve beslissing van de provincie. Beroep van de buurt bij de toenmalige minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), bracht dit keer geen zoden aan de dijk. “Maar de terreinen werden de daarop volgende jaren vooral gebruikt voor opstapeling en niet als breekwerf”, zegt Roland Deboes. “Tot in 2016 Recom een milieuvergunningsaanvraag indiende voor breekwerf, met betoncentrale en tijdelijke opslag van grond.”

3 Roland Deboes is blij met de uitspraak van de Raad van State.
Bollen Roland Deboes is blij met de uitspraak van de Raad van State.

Opnieuw volgde protest uit de buurt en de provincie volgde de bezwaren dit keer wel. Recom ging in beroep bij de minister, die in 2017 de weigering vernietigde. Samen met enkele omwonenden ging naaste buur Peter De Vleeschauwer in beroep bij de Raad van State en die heeft nu in hun voordeel een uitspraak gedaan. “Dat is uiteraard heel goed nieuws”, zeggen de bezwaarindieners. “Vooral het vernietigend oordeel over hoe ridiculiserend de overheid omgaat met argumenten uit bezwaarschriften is positief”, reageert Deboes. “De milieuadviesraad heeft hier echt wel invloed gehad. Zo wordt er meermaals naar deze raad verwezen in de argumentatie en besluitvorming van de Raad van State. Het zal die mensen enorm plezieren dat hun werk serieus genomen wordt.”

Processie van Echternach zal nog niet ten einde zijn, maar we blijven strijdvaardig

Buurtbewoners

Geen einde?

Maar deze uitspraak betekent nog geen einde, want de buurtbewoners verwachten opnieuw een vergunningsaanvraag. “Maar die zal, gezien het besluit van de Raad van State, alvast heel wat meer elementen moeten bevatten om de overlast voor de buurt beperkt te kunnen houden. Dat is alvast een grote stap vooruit. Als Recom overweegt om één grote hangaar op het terrein te bouwen, zoals de omliggende bedrijven H&D recycling, Suez en Maes Containers, zou de overlast zowel naar stofhinder als naar transporthinder beperkt blijven. In dat plan zouden we ons nog kunnen vinden, maar niet in aanleg van wegen en de bouw van verschillende installaties en hangars. Maar Recom zal ons wellicht niet tegemoet komen hierin en dus zal de Processie van Echternach nog niet ten einde zijn, maar we blijven strijdvaardig,” aldus de buurtbewoners.

De nv Recom wenst momenteel nog niet te reageren. “Wij zijn het arrest nog grondig aan het bekijken en evalueren”, klinkt het bij het advocatenkantoor Beelen.

Lees meer