BELGA

Akkoord over gerechtelijk arrondissement BHV

De acht onderhandelende partijen en formateur Elio Di Rupo hebben rond middernacht een akkoord afgesloten over de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Er komt een splitsing van de parketten en een ontdubbeling van de rechtbanken.

Na het akkoord over de splitsing van de kieskring BHV, had het akkoord over het gerechtelijk arrondissement heel wat voeten in de aarde. De onderhandelaars hadden een volle week nodig om het eens te raken over het dossier. Ook gisteren zaten de acht partijen uiteindelijk tot middernacht aan tafel, ook al was al rond 19 uur sprake van witte rook. De tweede lezing van de teksten duurde nog drie uur.

Het gaat ondertussen wel om het vierde deelakkoord dat de onderhandelaars afsluiten. Eerder raakten ze het ook al eens over de splitsing van de kieskring BHV, de hervorming van de financieringswet en Brussel.

Om 13 uur gaan de acht partijen opnieuw aan tafel zitten om de resterende knopen in het communautaire luik door te hakken. Het gaat om het hoofdstuk politieke vernieuwing en de overdracht van nog een aantal, kleinere bevoegdheden. Tegen eind deze week zou een communautair akkoord een feit moeten zijn, zodat meteen nadien de begroting en het sociaal-economische kunnen worden aangepakt.

Tweetalig parket
Het akkoord over het gerechtelijk arrondissement BHV houdt in dat de parketten gesplitst worden. Daardoor komt er een tweetalig parket in Brussel en een Vlaams in Halle-Vilvoorde, dat onder leiding komt te staan van een Nederlandstalige procureur. Door de splitsing zal er dus een apart vervolgingsbeleid kunnen worden gevoerd in Brussel enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds. Zo kunnen de verschillende vormen van criminaliteit die bestaan in de grootstad en het meer landelijke Halle-Vilvoorde op een geëigende manier worden aangepakt, luidt het.

Er worden wel Franstalige magistraten vanuit Brussel gedetacheerd naar Halle-Vilvoorde (HV). Het zou om een vijftal magistraten - 20% bovenop het personeelskader in HV - gaan die tweetalig moeten zijn. Eén derde van de Nederlandstalige magistraten in HV dienen ook tweetalig te zijn.

De zittende magistratuur blijft in Brussel, maar daar worden de rechtbanken wel ontdubbeld, wat inhoudt dat er een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank komt. Die moeten voortaan voor één derde uit tweetaligen bestaan. Momenteel moet 2/3de van de magistraten in Brussel tweetalig zijn.

E-mail
Bedoeling is dat 80 procent van de magistraten in Brussel blijft en 20 procent naar Halle-Vilvoorde gaat. In de rechtbanken in Brussel zelf is 80 procent Franstalig en 20 procent Nederlandstalig (voor de handelsrechtbanken is dat 60/40). Van die magistraten in Brussel dient dus wel één derde tweetalig te zijn. Binnen de drie jaar komt er wel een werklastmeting die een en ander kan wijzigen.

Tot slot wordt straks in heel het land een regeling ingevoerd die het mogelijk maakt om voor burgerlijke zaken in de eigen taal te worden berecht indien de twee partijen het daarmee eens zijn. Dat kan voortaan eenvoudiger, per brief of per e-mail. Het kan bijvoorbeeld gaan om twee Vlamingen in Wallonië of twee Franstaligen in Gent of aan de kust. Voor burgerlijke zaken waarbij één van de twee partijen Nederlandstalig is, verloopt de procedure in principe in het Nederlands.

Voor administratieve geschillen krijgen Franstaligen enkel in de zes faciliteitengemeenten het recht om beslissingen aan te vechten voor de algemene vergadering van de Raad van State. (belga/kh/adb/sps)

Lees meer