Akkoord over werk en werkloosheid

De onderhandelingen over de regeerverklaring leveren stilaan resultaten op. Hoewel een beslissing over een verlaging van de belastingen en een verhoging van de uitkeringen nog altijd niet is gevallen, zouden de onderhandelaars toch al een reeks sociaal-economische principeakkoorden hebben afgesloten.

Werk
Zo zouden de vijf huidige en toekomstige meerderheidspartijen het principieel eens zijn om de bestaande regeling voor overuren te versoepelen en de lasten op ploegen- en nachtarbeid verder te verlagen. Daarnaast nemen de coalitiepartners zich voor om de 38-urenweek op jaarbasis in te voeren, wat inhoudt dat werknemers tijdens bepaalde periodes van het jaar meer dan 38 uur per week mogen werken, maar die uren dan later op het jaar kunnen compenseren.

Werklozen
Een akkoord zou er ook bestaan over de uitbreiding van de activering van werklozen naar 50-plussers en de invoering van een nieuw systeem van werkloosheidsuitkeringen. Die uitkeringen zouden in een eerste periode hoger liggen dan nu, maar na een aantal jaar dalen. Dat moet werklozen aanzetten om actief op zoek te gaan naar een job. Over een aantal dossiers volgt wel nog overleg met de sociale partners.

Budget
De grote budgettaire keuzes moeten nog worden gemaakt, maar over het begrotingspad tot 2011 zijn de partijen het ook eens. Er moet tegen dan een overschot van minstens 1 procent van het bbp geboekt worden. (belga/sam)

Lees meer