België laat kinderen uit polygamie toe

Een arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 juni verbiedt discriminatie van kinderen op grond van geboorte uit veelwijverij. De ambassades en consulaten van België hebben nu een rondschrijven gekregen dat ze informeert over de wijziging van de wet van 15 december 1980, en opdraagt die toe te passen in de behandeling van visumaanvragen.

Veelwijverij in België
Opvallend is evenwel dat de circulaire, die opgesteld is door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), nog verder gaat dan het arrest en ook de deur lijkt te openen voor veelwijverij in België. Er staat immers dat ook "de echtgenote van een polygame vreemdeling van wie een andere echtgenote reeds in België verblijft" niet mag uitgesloten worden.

Enkel kinderen
Het arrest van het Grondwettelijk Hof stelt duidelijk dat de verandering van artikel 10 van de wet van 1980 alleen op de behandeling van kinderen uit veelwijverij slaat. Die kinderen hebben het recht bij hun vader te verblijven. "Zij zijn niet verantwoordelijk voor de huwelijkssituatie van hun ouders", en mogen niet op basis daarvan gediscrimineerd worden. Daarentegen mag de wetgever wel "de gezinsvereniging beperken" van personen "wier echtverbintenis strijdig is met de Belgische openbare orde en die van andere lidstaten van de Europese Unie".

Onzorgvuldig
Heeft de Dienst Vreemdelingenzaken het arrest slecht gelezen? Blijkbaar niet, maar is het Hof onzorgvuldig geweest. "Op de laatste pagina van het arrest schrapt het Hof ook het lid van artikel10 dat slaat op de uitsluiting van echtgenotes in een polygaam huwelijk", zegt Freddy Rosemont, directeur-generaal van de DVZ. "Wij moeten de nieuwe wet toepassen, en dus instructies daartoe geven." Dat betekent niet dat er nu een toevloed van 'echtgenotes' dreigt, zegt hij. "Er zijn maar zeer weinig dergelijke aanvragen. Bovendien beslissen de ambassades niet. Zij stellen een dossier op en sturen dat dan door naar Brussel." (belga/tdb)

UNKNOWN

Lees meer