BELGA

Brussel volgt kilometerheffing van andere gewesten, behalve in stedelijk gebied

De Brusselse regering heeft definitief beslist om twee tarieven voor de kilometerheffing voor vrachtwagens te hanteren: voor het Brusselse autowegennet (de Ring en de toekomende autowegen) gelden de tarieven die het Vlaams gewest enkele weken geleden vastlegde; voor de wegen binnen de stad (zowel gewest- als gemeentewegen) geldt een specifiek tarief. Het ontwerp van ordonnantie over invoering van de kilometerheffing en de tarieven werd in derde en laatste lezing goedgekeurd.

De regeling kwam tot stand na overleg met alle stakeholders en met het Vlaams en Waals gewest. Voor het autowegennet gelden de tarieven die ook het Vlaams Gewest enkele weken geleden heeft vastgesteld, waarmee zij tegemoetkomt aan de vraag naar coherentie vanwege de sector. "Dat kon ook niet anders. Niemand zou begrepen hebben waarom op de E40 bijvoorbeeld het geldende tarief voortdurend zou wisselen", stelt minister-president Rudi Vervoort.

Voor de zone binnen de stad komt er een eenheidsschaal, zonder onderscheid tussen gemeente- en gewestwegen, om de heffing transparant te houden voor de vrachtvervoerders. Het tarief zal er hoger liggen dan op de autowegen om vervuilende en zware vrachtwagens te ontmoedigen Brussel binnen te rijden. "Belangrijk is dat de heffing niet bedoeld is om méér te belasten, maar om anders te belasten. De heffing moet transparant zijn en past in een globale hervorming van de verkeersfiscaliteit. Bovendien zorgt de heffing voor een meer faire verdeling van de kosten voor onze infrastructuur over wie die gebruikt, ook voor buitenlandse vrachtrijders, en dit in functie en naar verhouding van het gebruik van deze infrastructuur", licht minister van Financiën Guy Vanhengel toe.

Rem op aantal vrachtwagens

Voor de Brusselse regering dient de kilometerheffing te voorkomen dat bepaalde vrachtwagens Brussel binnenrijden zonder levering. "Deze maatregel zet hoe dan ook een rem op het aantal binnenkomende grote vrachtwagens in Brussel. Met deze beslissing zetten we een grote stap in een faire doorrekening van de kosten aan vrachtwagens voor het gebruik van het wegennet. De sector wordt op deze manier eveneens gestimuleerd om meer in te zetten op de evolutie naar minder vervuilende voertuigen. Hiermee wordt ook het gebruik van kleine vrachtwagens bevoordeeld die vanuit de nieuwe logistieke en distributiecentra zullen kunnen vertrekken. Deze centra zijn van kapitaal belang voor de economische ontwikkeling van het gewest", vindt minister van Mobiliteit Pascal Smet.

Daarnaast moet ze er de logistieke sector in Brussel toe aanzetten te evolueren en het aantal afgelegde kilometers door zware vrachtwagens in de stad te beperken. "Met de geplande ontwikkeling van Schaarbeek-Vorming wordt een eerste stap gezet naar een betere territoriale spreiding van de logistieke sector in Brussel", vervolgt Rudi Vervoort. "Ik denk daarbij in het bijzonder aan de centrale rol die de Haven van Brussel moet gaan vervullen binnen een zachtere visie op leveringen in een stedelijke omgeving". Minister van Mobiliteit Smet kreeg de opdracht om in nauw overleg met de sector en de sociale partners de prioritair te financieren initiatieven vast te leggen die deze evolutie moeten begeleiden.

Vervuiler betaalt

Voor minister van Leefmilieu Céline Fremault beantwoordt de kilometerheffing aan het principe 'de vervuiler betaalt': "ze dient om de levenskwaliteit van de Brusselaars, zowel op het gebied van de geluidshinder als op het gebied van de sterke luchtverontreiniging veroorzaakt door het wegverkeer, beter te garanderen".

De tarieven voor de Brusselse kilometerheffing op de autosnelwegen schommelen net zoals in Vlaanderen en Wallonië tussen 7,40 eurocent per kilometer voor een vrachtwagen van 3,5 tot 12 ton van de Euro 6-norm tot 20 eurocent voor de meest vervuilende vrachtwagens van meer dan 32 ton. Voor de binnenstedelijke wegen variëren de tarieven van 9,90 eurocent tot 29,20 eurocent.

De invoering van de kilometerheffing zal permanent geëvalueerd worden zodat het systeem kan evolueren onder meer op basis van de eerste gegevens die ter beschikking komen na een aantal maanden werking. De Brusselse regering wil ook na het zomerreces het debat aangaan over een mogelijke evolutie van de fiscaliteit die vandaag weegt op de bestuurders die rondrijden in Brussel.

Lees meer