THINKSTOCK

Europa wil luchtvervuiling aanpakken met strengere uitstootnormen

Om de luchtvervuiling ten gronde aan te pakken, moeten de nationale plafonds voor de uitstoot van vervuilende stoffen als zwaveldioxide, fijn stof en stikstofoxiden strenger worden gemaakt. Daarover heeft het Europees Parlement de lidstaten een schot voor de boeg gegeven.

In Straatsburg werd gestemd over een update van de richtlijn inzake nationale emissieplafonds. Omdat de EU zich de voorbije tien jaar vooral op klimaatverandering heeft geconcentreerd, kreeg de luchtkwaliteit niet genoeg aandacht, vindt het parlement. "Dit heeft geresulteerd in versnipperd en inconsistent beleid."

Luchtverontreiniging zorgt in de EU jaarlijks voor naar schatting 400.000 voortijdige overlijdens. De lidstaten nemen zich wel voor daar iets aan te doen, maar houden zich niet aan hun beloften. "Daarnaast", zegt het parlement, "haalt de EU bijlange na niet de eigen langetermijndoelstelling." Daarom beslisten de parlementsleden het voorstel van de Europese Commissie voor het vastleggen van nationale normen voor zes van de meest vervuilende stoffen aan te scherpen.

Concreet moeten de plafonds voor zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), methaan (CH4), vluchtige organische stoffen anders dan methaan (NMVOS), ammoniak (NH3) en fijn stof naar beneden. De richtdatum is 2030. Wat Straatsburg betreft, moeten er tegen 2020 ook grenzen aan de uitstoot van kwik gesteld worden, maar niet zonder dat daarvan eerst de mogelijke consequenties onderzocht worden. Kwik was niet in het oorspronkelijk Commissievoorstel opgenomen.

De onderhandelaars van de milieucommissie van het Europees Parlement gaan nu proberen over de uitstootplafonds een akkoord te bereiken met de lidstaten. Mochten de "emissiereductieverbintenissen" zoals die door de Commissie zijn voorgesteld en door het parlement zijn overgenomen, behouden blijven, dan zou dat betekenen dat in België de uitstoot van zwaveldioxide tegen 2030 met 68 procent naar beneden moet (tegenover het referentiejaar 2005), van stikstofoxiden met 63 procent, van methaan met 26 procent, van NMVOS met 44 procent, van ammoniak met 16 procent en van fijn stof met 47 procent.

Lees meer