Antwerps onderwijs heeft binnen 10 jaar 15.000 extra plaatsen nodig

Van alle Vlaamse steden zal Antwerpen de komende tien jaar te kampen krijgen met de grootste vraag naar bijkomende plaatsen in het onderwijs, met nood aan duizenden extra schoolbanken. Dat blijkt uit de allereerste capaciteitsmonitor, die KU Leuven en VUB en vandaag voorstelden in het Vlaams parlement. Ook Gent en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben veel nood aan extra plaatsen.

Voor de eerste keer werden op lange termijn de noden van het Vlaamse leerplichtonderwijs bestudeerd. Daarbij hielden de onderzoekers niet enkel rekening met de evolutie van de bevolking, maar bijvoorbeeld ook met de mobiliteit van scholieren tussen steden en gemeenten onderling. De capaciteitsmarge, een tekort of overschot, wordt bepaald door het toekomstige aanbod af te zetten tegen de verwachte vraag.

Verschillen per regio
In het basisonderwijs zal de vraag naar plaatsen sterk blijven stijgen tot en met het schooljaar 2016-2017. Daarna volgt een stabilisatie tot 2024, wanneer een tweede stijging wordt verwacht. In het secundair onderwijs piekt de vraag naar plaatsen pas in het schooljaar 2025-2026.

7 De evolutie van de vraag in het gewoon basisonderwijs per provincie, inclusief het Brussels Hoodfstedelijk Gewest.
kos De evolutie van de vraag in het gewoon basisonderwijs per provincie, inclusief het Brussels Hoodfstedelijk Gewest.
7 De evolutie van de vraag in het gewoon voltijds secundair onderwijs per provincie, inclusief het Brussels Hoodfstedelijk Gewest.
kos De evolutie van de vraag in het gewoon voltijds secundair onderwijs per provincie, inclusief het Brussels Hoodfstedelijk Gewest.

Uit de prognose blijkt dat vooral Antwerpen nood heeft aan bijkomende banken. In het basisonderwijs zou het tekort, als niet wordt ingegrepen, oplopen tot 8.411 plaatsen in piekjaar 2020. In het secundair onderwijs is dat 7.264 in piekjaar 2025.

7 De evolutie van de vraag in het gewoon basisonderwijs.
kos De evolutie van de vraag in het gewoon basisonderwijs.
7 De evolutie van de vraag in het gewoon voltijds secundair onderwijs.
kos De evolutie van de vraag in het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om 1.215 en 4.158, voor Gent om 923 en 2.728 plaatsen. De onderzoekers wijzen er wel op dat het tekort sterk kan verschillen tussen de wijken binnenin een stad.

7 De capaciteitsmarge in het gewoon basisonderwijs.
kos De capaciteitsmarge in het gewoon basisonderwijs.
7 De capaciteitsmarge in het gewoon voltijds secundair onderwijs.
kos De capaciteitsmarge in het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Politiek
Onderwijsminister Hilde Crevits wil de input gebruiken om de beschikbare middelen gerichter in te zetten. In het masterplan scholenbouw van de Vlaamse regering wordt de mogelijkheid gecreëerd om daarbij andere criteria te gebruiken dan de chronologie van de dossiers. De dwingende nood aan ruimte is voortaan het belangrijkste criterium.

Voor de financiering wordt verder ingezet op publiek-private samenwerkingen, zij het via kleinschaligere projecten dan het nu lopende programma van 1,5 miljard euro. Er wordt gedacht aan 200 miljoen euro.

De onderwijsnetten hebben vertrouwen in de conceptnota, bleek vandaag in het parlement, al vraagt het Gemeenschapsonderwijs (GO!) wel snel duidelijkheid. "In 2018 zullen in sommige gebieden al tekorten opduiken in het secundair onderwijs", zei topvrouw Raymonda Verdyck. "De doorlooptijd van een nieuw gebouw vraagt minstens twee jaar, dus we zouden ten laatste volgend jaar moeten weten hoe de middelen voor het secundair onderwijs worden ingezet." Extra geld voor infrastructuur is volgens het GO! broodnodig, al zou ook een ingreep als een lagere btw enig soelaas kunnen leveren.

Het katholiek onderwijs wijst, naast de nood aan extra capaciteit, op de grote onderhoudsachterstand van het bestaande patrimonium. "Onze behoeftesubsidie bedraagt 300 miljoen euro per jaar en we beschikken momenteel over amper 36 procent daarvan", aldus Dirk Vanstappen van VSKO. Ook het Onderwijs van de Steden en Gemeenten (OVSG) pleit voor meer middelen, die duidelijk zijn ingebed in een meerjarenbegroting.

7
BELGA

Lees meer